Slavkovský
ochranářský spolek

Oživení lokality na bývalé skládce

V květnu tohoto roku se členové SOS zapojili do vyvěšení 14 hnízdních budek, které zakoupilo město Slavkov u Brna. Budky jsme instalovali spolu s pracovníkem MěÚ odboru ŽP Ing. Kamínkem na vhodné stromy v lokalitě Písky (bývalá skládka komunálního odpadu, dnes z větší části zrekultivovaná). Vyvěšením budek se podpoří výskyt a hnízdění drobného ptactva v této lokalitě, jelikož zde nejsou žádné staré stromy s dutinami. Městský úřad zpracoval projekt s názvem „Podpora biodiverzity v lokalitě Písky“, jehož podstatou bylo podpořit biodiverzitu za aktivní účasti dobrovolníků z řad veřejnosti. V rámci tohoto projektu bylo v dubnu vysázeno na ještě neosázené části bývalé skládky 50 nových stromů a 200 převážně plodonosných křovin a také zavěšení výše zmíněných budek. Podíleli se na tom jak členové
Slavkovského ochranářského spolku, tak i myslivci a Junáci. Mimořádně se o celou akci a její koordinaci zasloužil ing. Jaromír Kamínek.