Slavkovský
ochranářský spolek

Světový den mokřadů 2016

Slavkovský ochranářský spolek se přihlásil k výzvě české ornitologické společnosti a v sobotu 6. února zorganizoval vycházku ke Světovému dni mokřadů 2016.

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Jsou důležité nejen pro přírodu, ale také pro lidi, a to mnoha způsoby. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží, fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu.

Bohužel, mokřady jsou často vnímány jako nepotřebný a nevyužitelný prostor, a proto vždy byly a naneštěstí stále jsou terčem likvidace. Zejména vysoušení a proměny na sušší zemědělskou půdu anebo v případě Slavkova, dokonce na stavební pozemek! V poslední době bývá stále více diskutovaný význam mokřadů v rámci adaptačních opatření na změnu klimatu. Jejich součástí bývá často navrhovaná výstavba nových a péče o stávající mokřady. Doufáme, že se nám i v kontextu potřebné reakce na klimatické změny podaří zvrátit současný negativní trend, který se týká mokřadů.

Sobotní ráno nebylo moc přívětivé, ale u mostu přes Litavu už se scházeli a sjížděli účastníci této akce. Zájem byl veliký a přiznám se, nečekaný. Potěšila nás účast 53 účastníků nejen domácích, ale i z Brna, Vážan, Letonic, Habrovan, Adamova, Olomouce a dokonce až z Loun. Ochranu mokřadů dokonce přijeli podpořit i dva Angličané pracující v Brně. Byli zde ornitologové, začátečníci, nebo odborník na vodní plankton, ale i lidé, které jen zajímá příroda. Mezi účastníky byli i naši přátelé z ČSOP Rousínov, Jiříkovic a Pístovic, kteří nám s organizací a odbornými komentáři velmi pomohli. Bylo potěšitelné, že mezi účastníky bylo i 5 dětí. Také jsme byli rádi, že se akce zúčastnil i člen Rady města pan Hynek Charvat se synem.

Po krátké informaci o významu Světového dne mokřadů jsme se chtěli vydat na vycházku. Byli jsme ale přerušeni sdělením, že na dohled od nás, na cukrovarském komíně, sedí sokol stěhovavý. Opravdu nečekané a velice příjemné zdržení! Vždyť výskyt sokola je nejen zde velice vzácný. Ale potřebný, protože to je dravec, v jehož potravě je významně zastoupen holub domácí. Přemnožení holubi ve Slavkově ničí střechy a zanáší rýny kostela a dalších budov. Po vzácné možnosti pozorovat sokola stativovým dalekohledem jsme se vydali za zimujícími ptáky. Obešli jsme Prostředníček, velký rybník, kolem Litavy na mokřad 13 jezer a k Šestisplavu. Za stále lepšícího se počasí jsme pozorovali bezmála 30 ptačích druhů. Účastníci vycházky mohli opakovaně pozorovat například lovícího ledňáčka říčního, konipasa horského, slípky zelenonohé, kachny divoké, racka bělohlavého, krahujce obecného a další ptačí druhy. U informační tabule jsme si zavzpomínali na významnou osobnost Slavkova pana Eugena Pohle a vyslechli si instruktáž o funkci díla Protipovodňová ochrana města, která má zadržet stoletou vodu. Po cestě kolem nás hlučně přeletěl pár labutí a přistál na jednom z jezírek. Jaro už klepe na dveře.

Tuto akci nelze nazvat jinak, než velmi úspěšnou. Nejen pro pěkná pozorování ptačích druhů, ale i z hlediska společenského. Vždyť se sešlo 53 účastníků s podobnými zájmy. Navázali mnohá přátelství a zejména svou účastí podpořili význam mokřadů.

Petr Navrátil

Foto: Radek Lánský

 

Světový den mokřadů

Od roku 1997 se každý rok vládní instituce, nevládní organizace a skupiny občanů u příležitosti Světového dne mokřadů snaží zvýšit povědomí veřejnosti o významu a hodnotě mokřadů. Letošním tématem je hodnota mokřadů pro trvale udržitelné živobytí, s cílem poukázat na to, že ochrana mokřadů a rozvoj nemusí být konfliktními. Více než miliarda lidí je závislá na mokřadech, které jim poskytují obživu prostřednictvím rybolovu, zemědělství, transportu zboží a lidí, dodávky vody, cestovního ruchu apod.

 

Mokřady a budoucnost

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Jsou důležité nejen pro přírodu, ale také pro lidi, a to mnoha způsoby. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží, fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu. „Bohužel, mokřady jsou často vnímané jako nepotřebný a nevyužitelný prostor a proto vždy byly a naneštěstí stále jsou, terčem likvidace, zejména vysoušení a proměny na sušší zemědělskou půdu,“ konstatuje Slabeyová. Úbytek a degradace mokřadních biotopů má negativní vliv i na ptáky. V případě mnoha vodních a mokřadních druhů pozorujeme od 80. let minulého století významný pokles jejich počtů. V poslední době bývá stále více diskutovaný význam mokřadů v rámci adaptačních opatření na změnu klimatu. Jejich součástí bývá často navrhovaná právě výstavba nových a péče o stávající mokřady. „Doufáme, že se nám i v kontextu potřebné reakce na klimatické změny podaří zvrátit současný negativní trend, který se týká mokřadů a pomoci tak i jejich ptačím obyvatelům,“ uzavírá Slabeyová.

Na zjištění současného ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu je zaměřen i projekt Ministerstva životního prostředí „Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky“ financovaný z EHP fondů 2009-2014. Česká společnost ornitologická je partnerem tohoto projektu a kromě aktivit na podporu zvyšování povědomí o významu a fungování mokřadů v krajině se zabývá také zjištěním současného stavu a trendů vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků.

 

Ramsarská úmluva – trochu historie a současnost

Ramsarská úmluva nese název podle íránského města Ramsar na břehu Kaspického moře, kde byla dne 2. února 1971 podepsána. Je nejstarší z moderních mezinárodních úmluv týkajících se životního prostředí. Její přijetí bylo iniciováno zeměmi a nevládními organizacemi, které byly znepokojeny zvyšujícím se úbytkem a degradací mokřadních biotopů pro vodní ptactvo. Z původního zaměření na ochranu mokřadů významných z hlediska vodního ptactva, se po určité době dospělo k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této úmluvy zajišťuje celosvětová ochrana a rozumné užívání všech typů mokřadů.

Dnes má Ramsarská úmluva celkem 169 smluvních stran, tedy států, které se k ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na „Seznam mokřadů mezinárodního významu“, který úmluva spravuje, a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá 2 208 mokřadů celého světa o celkové rozloze 210 mil ha. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od r. 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a dokonce i jeden ojedinělý podzemní mokřad.

 

Světový den mokřadů Světový den mokřadů Světový den mokřadů Světový den mokřadů Světový den mokřadů Světový den mokřadů