Slavkovský
ochranářský spolek

Ukliďme Slavkov

6+10+3

… to je 6 žen+10 mužů+3 děti, kteří 16. dubna vyrazili na úklid pod hlavičkou SOS na akci Ukliďme Slavkov..
Podle procenta počtu zůčastněných členů a zaregistrovaných jsme byli daleko nejlepší ze všech zúčastněných (a nezúčastněných) spolků a organizací ve Slavkově!
Navíc je nutné připočítat obětavou práci – úklid Jarka Seiferta:
Úklid Křížové cesty ke sv. Urbanu: zabral 4 hodiny od sv. Jana po areál kaple.
Po úklidu zbylo k odklizení cca 3 fůry nanoseného dřeva mezi 3. a 6. zastavením Křížové cesty na městském pozemku. Dále ostříhal přerostlý živý plot mezi Litavou a Redlichovou vilou u barokní sochy Sv. Jana (mistr G. Giuliani) ve prospěch města Slavkova. Odpracované 2 hodiny plus 1 hodina k naostření ztupených velkých zahradnických nůžek.

Více zpráva p. Zvonka, ředitele TSM Slavkov:

Město Slavkov u Brna se letos již podruhé zapojilo do celorepublikové akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, jejímž cílem je oslovit širokou veřejnost, aby se aktivně angažovala v úklidu nepořádku a likvidaci černých skládek v našem městě. V průběhu měsíce dubna v rámci svých pracovních aktivit prováděli čistku kolem komunikací zaměstnanci společnosti Cestmistrovství Slavkov.

Koryto Litavy a Prostředníčku ošetřilo Povodí Moravy a.s. středisko Koryčany. Rybáři se v rámci dvou předem plánovaných brigád postarali o čistotu břehů a blízkého okolí obou rybníků. Pan Jaroslav Seifert zlikvidoval odpadky v bezprostředním okolí kaple svatého Urbana. Technické služby zabezpečují odstranění černých skládek průběžně po celý rok. Je nelogické a nepochopitelné, že se neustále potýkáme s problémem opětovného zakládání nežádoucích skládek, zvlášť když naše město disponuje sběrným dvorem, v němž mohou občané téměř bezplatně ukládat veškerý odpad.

Avizovaným termínem celorepublikové akce byla sobota 16. dubna. Předem se přihlásily organizace a místní zájmové spolky města jako Junák, Slavkovský ochranářský spolek SOS, jednotka SDH, Římskokatolická farnost, Myslivecké sdružení a Zámek Slavkov – Austerlitz.

Ve Slavkově u Brna se v inkriminovanou sobotu sešlo 117 dobrovolníků, z toho 24 žen, 59 mužů a 34 chlapců a děvčat. Celkem se nashromáždilo a následně bylo zlikvidováno 760 kg pneumatik, 60 kg olejových ropných látek, 520 kg tříděného plastového odpadu a 7420 kg směsného odpadu. Společnosti RESPONO, a.s Vyškov bylo odvezeno k následné likvidaci 8,76 tun nebezpečného a komunálního odpadu a na recyklační dvůr TOMAS holding a.s. Dražovice bylo převezeno 48,5 tun stavební suti, zatím z poloviny odtěžené černé skládky u staré cihelny. Nejvíce odpadků se vysbíralo a následně bylo roztříděno na prostranství při příjezdové komunikaci u průmyslové zóny západ Dvůr rybník. Množství tohoto odpadu vykrylo kapacitu tří kontejnerů o váze 1,8 tuny.

Ve srovnání s loňským prvním pořádaným ročníkem ve Slavkově u Brna, který poprvé inicioval starosta města, se nás dobrovolníků z řad uvědomělých občanů sešlo třikrát více a odstranilo téměř čtyřikrát více odpadového materiálu. Aktuální statistika pořadatelů uvádí, že letošní ročník byl rekordní. Do akce se zapojilo téměř 65 000 dobrovolníků z celé republiky a odstranilo se přes 1 600 tun sesbíraného odpadu. Tato čísla ještě nejsou konečná a již nyní svědčí o faktu, že ne všem je okolní příroda, životní prostředí a čistota našeho města lhostejná. Velmi potěšitelná a chvályhodná je i nemalá účast mládeže. Jejich snaha bude oceněna diplomem od pořadatelů a starosty našeho města.

Město Slavkov u Brna tímto velice děkuje všem zúčastněným za jejich obětavost, snahu a úsilí, které společně vynaložili na očistu a zvelebení našeho města a naší Země. Poděkování patří především organizátorským složkám této celorepublikové akce, partnerským sponzorům za dodání pracovních pomůcek – rukavic a igelitových pytlů a v neposlední řadě také společnostem, které se postaraly o následnou likvidaci nashromážděného odpadu.

Za TSMS Petr Zvonek